-  |  E-shop - nábytkové kování do kuchyně | Prodejny: BRNO - Sokolova 89/26 | HLISKO-Nádražní ul. 559 |
Prodejní slogan apod.

Reklamační řád

Obsah
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY:
---a)
REKLAMAČNÍ ŘÁD:
---a)

 

VŠEOBECNÝ REKLAMAČNÍ ŘÁD:

PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY:
U oprávněné Reklamace uplatněné v zákonné záruční době má Kupující:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Běžné opotřebení vzniklé používáním výrobku nelze reklamovat jako vadu. Záruka se dále nevztahuje na škody způsobené zejména:
- neodborným zásahem (např. do kabeláže výrobku), neodbornou montáží a neodborným užíváním Zboží
- mechanickým poškozením způsobeným užíváním nebo opotřebením, používáním Zboží k jiným účelům než je určeno
- používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží
- živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem atd.)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující v této době Zboží reklamovat.
Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČO, DIČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace (ode dne doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu), pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU:
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kkupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

DÉLKA ZÁRUKY:
Standardní zákonná záruční lhůta na spotřební zboží je 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta, která začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím, se případně prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží za nové a nebo v případě výměny součástky věci v záruční době začíná běžet nová záruka. V případě nejasností je postupováno dle Občanského zákoníku.

MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE:
V případě uplatnění Reklamace v záruční době je místem uplatnění Reklamace místo Prodávajícího - MaT Motyčka a Tomášek s.r.o., Nádražní ulice 559, 539 01 Hlinsko v Čechách. Zboží zasílané k Reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku. V případě Reklamace nás můžete kontaktovat na:
hlinsko@mat-kuchynska-dvirka.cz.
Tel: +420469311755
mobil: +420777134817

ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE:
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Při zaslání nebo předání zboží k Reklamaci je vždy nutno prokázat existenci kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím a to nejlépe přiložením:
- dokladu o prodeji reklamovaného Zboží Kupujícímu
- záručního listu (pokud byl vystaven)
Dále doporučujeme přiložit podrobný písemný popis závady.
V případě dotazů na stav vyřízení Reklamace vždy uvádějte číslo faktury = reklamační číslo.
Důležité upozornění: reklamované Zboží v záruční lhůtě doporučujeme k Reklamaci dodávat kompletní.

NÁKLADY NA REKLAMACI:
V případě oprávněné Reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním práv plynoucích z odpovědnosti za vady v nutné výši (zejména poštovné a balné, znalecký posudek aj.). V případě neoprávněné Reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením Reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

DOPRAVA REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ:
Reklamované Zboží musí Kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění Reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" těchto Obchodních podmínek. Je-li Reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení Kupující vyzván k odběru zboží nebo upozorněn na odeslání Zboží zpět.
Důležité upozornění: doporučujeme balík s reklamovaným Zbožím odesílaným Kupujícím k Reklamaci viditelně označit slovem "REKLAMACE" a přiděleným reklamačním číslem (t.j. číslo prodejního dokladu), nemusí být převzat a může se odesílateli (Kupujícímu) vrátit zpět.

NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE:
Při neoprávněné Reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu na níž se záruka nevztahuje), bude Kupující o této skutečnosti informován a bude mu nabídnuta oprava Zboží na náklady Kupujícího.

Tyto reklamační řád byl konzultován SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o.s. (SOS – www.spotrebitele.info).
 

 

Případné spory mezi společností MaT Motyčka a Tomášek s.r.o. a Kupujícím (pokud je spotřebitelem) lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například
Česká obchodní inspekce i spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného souhlasu společnosti MaT s.r.o. je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty mohou obsahovat a obsahují skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám.
Copyright - veškeré materiály publikované na těchto webových stránkách: www.MAT-NABYTKOVE-KOVANI.cz jsou chráněny autorským zákonem. Všechny práva vyhrazena.
Poznámka: Uvedené ceny jsou včetně dph a platí pouze pro internetové objednávky prostřednictvím e-shopu. Slevové akce a speciální akční nabídky platí v daném termínu pouze pro e-shop. Provozovatel si vyhrazuje měnit ceny, slevy bez předchozího upozornění.
E-shop - nábytkové kování do kuchyně | Prodejny: BRNO - Sokolova 89/26 | HLISKO-Nádražní ul. 559 |
Parse Time: 0.359 - Number of Queries: 622 - Query Time: 0.094753993545532